PRIBATUTASUN POLITIKA

Bat etorriz Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrarekin eta Espainiako zuzenbidea datuen babesari buruzko Europako araudira egokitzeko eta osatzeko indarrean dagoen Espainiako araudiarekin, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko Lege Organikoarekin (GDD 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa), honako hau Pribatutasun-politika honen helburua da informatzea nola eskatzen, tratatzen eta babesten dituen MARTUTENE LANBIDE ESKOLA KOOPERATIBA SOZIETATEAk, MARTUTENE LANBIDE ESKOLA itunpeko OINARRIZKO LANBIDE-HEZIKETAKO ZENTRO PRIBATUAren titularra, bere kideen, hezkuntza-komunitatea osatzen duten kide guztien eta, oro har, beren datuetara sartzen diren edo haietaz baliatzen diren erabiltzaileen datu pertsonalak.
MARTUTENE LANBIDE ESKOLA KOOPERTATIBA-SOZIETATEA lan elkartuko kooperatiba-sozietatea da. MARTUTENE LANBIDE ESKOLAko irakasleek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek osatzen dute, eta OINARRIZKO LANBIDE-HEZIKETAKO ITUNPEKO ZENTRO PIBATUA denez, zentroak Oinarrizko Lanbide Heziketako zerbitzuak eskaintzen ditu, prestakuntza hori arautzen duen araudiaren arabera eta bere estatutu-helburuak betez. Helburu horiek kooperatibaren indarreko estatutuetan islatzen dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben Erregistroan inskribatuta daude.
Hauek dira bere jarduera nagusiak:

 •  Oinarrizko Lanbide Heziketako irakaskuntza-jarduera garatzea eta ematea.
 •  Eskola-zerbitzuak eta eskolaz kanpoko zerbitzuak ematea, edo horiekin zerikusia dutenak, aipatutako jardueraren alde egitea edo hura osatzea.
 • Kultura-, hezkuntza- eta jolas-jarduerak sustatzea, ematea eta egitea.
 •  Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen zuzendaritza eta kudeaketa
 •  Kultura zabaltzeko era guztietako jarduerak egitea, bazkideei, langileei eta ikastetxeko ikasleei zuzenduta
 •  Zuzenean edo zeharka arestian aipatutako jarduerak egitean sortzen diren jarduera guztiak ematea eta kudeatzea
 •  Hitzarmen edo akordio egokien bidez, kooperatibako eta ikastetxeko giza baliabideak eta baliabide materialak hirugarren pertsona edo erakundeei lagatzea, sozietatearen xedean jasotako jarduerak egin ditzaten.

Martutene irakaskuntzako kooperatiba-erakundea den aldetik, MARTUTENE LANBIDE  ESKOLAK datuak babestearen arloan edo sektore- eta lurralde-legeek ezarritako legezko betebehar espezifikoak bete behar ditu, besteak beste, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak (LOE) ezarritakoak. 127/2014 Errege Dekretua, otsailaren 28koa, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako irakaskuntzetako Oinarrizko Lanbide Heziketaren alderdi espezifikoak arautzen dituena; 86/2015 Dekretua, ekainaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Oinarrizko Lanbide Heziketa antolatu eta ezartzekoa; Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Legea; 26/2015 Legea, haurrak eta nerabeak babestekoa; eta 11/2019 Lege berria, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatibei buruzko araudia, garapen-erregelamendua eta horrekin bat datorren araudia, eta, bereziki,  DATU PERTSONALEN BABESAREN arloan indarrean dagoena.
Hezkuntza-komunitate osoaren eta bere zerbitzuen erabiltzaileen datu pertsonalen tratamenduaren gardentasunarekin eta legezkotasunarekin konprometituta, Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) eta hura gure ordenamendu juridikora egokitzen duen araua indarrean sartzearen ondorioz, gure Pribatutasun Politika Orokorra eta espezifikoak egokitu ditugu, Aipatutako araudiaren eskakizunak betetzeko helburuarekin, eta MARTUTENE LANBIDE ESKOLA KOOPERATIBA-SOZIETATEAK eta MARTUTENE LANBIDE ESKOLA hezkuntza-zentroak kontrolatzen edo prozesatzen dituzten datu pertsonal guztiek pribatutasun- eta segurtasun-neurri nahikoak eta eraginkorrak bete behar dituztela bermatzeko helburu nagusiarekin, bai eta honako hau frogatu ahal izateko ere: gure betebeharrak honako honen arabera betetzen ditugu.
Horretarako, jarraian, datu pertsonalen tratamenduari eta babesari buruzko alderdi garrantzitsuenen eta legez eskatutakoen berri emango dizugu:
1.- ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA:

Enpresa (titularra): Martutene Lanbide Eskola Sociedad Cooperativa
 IFK: F75139931
Posta-helbidea: Ubarburu pasealekua 30, 20014 – Donostia (Gipuzkoa).
Telefonoa: 943 460 145
Posta elektronikoa: Info@fpmartutene.org
DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIA (DBO):
CONSULTING & STRATEGY GFM S.L. (GFM SERVICIOS)
Posta elektronikoa: dpo@gfmservicios.com

2. ‐ datu pertsonalen tratamenduaren helburuak
MARTUTENE LANBIDE ESKOLA KOOPERATIBA- SOZIETATEAK eta itunpeko ikastetxeak, aurrerantzean soilik MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk, hezkuntza-komunitateko kideengandik eta erabiltzaileengandik jasotako datu pertsonalak tratatzen dituzte, hezkuntza-funtzioa eta zerbitzuak behar bezala eman ahal izateko. Horrela, Eskolak betetzen ditu Kooperatibaren estatutuetan eta ikastetxearen hezkuntza-proiektuan legez ezarritako helburuak. Zehazki:
2.1. ‐ Ikastetxean onartzeko eta matrikulatzeko eskabideak kudeatzea.
2.2. ‐ Ikasleen espediente akademikoak kudeatzea eta izapidetzea
2.3. ‐ Administrazio-kontrola eta -kudeaketa, ikasleei eta haien familiei kobrantzak eta ordainketak kudeatzea:
2.4. ‐ Ikasleen arreta, ebaluazioa eta jarraipen akademikoa eta irakaskuntza-funtzioari dagozkion jarduerak, komunikazio ez-komertzialak barne.
2.5. ‐ Elkarrizketak egitea, ebaluazio psikopedagogikoak egitea, ikaslearen beharretara ondoen egokitzen den hezkuntza-eskaintzari buruz orientatzeko eta eskolatze-irizpenak emateko, bai eta haren orientazio-eginkizunari dagozkion gainerako jarduerak ere.
Orientazio-eginkizun hori betetzeko, era guztietako txostenak eta gizarte- eta familia-egoerak eskura ditugu, bai eta adingabearen segurtasunean eragina izan dezakeen ingurune intimoeneko informazioa ere.
2.6. ‐ Ikasleek enpresetan praktikak egiteko proiektuak prestatu, garatu eta kudeatzea, horiekin hitzarmenak sinatuz.
2.7. ‐ Gogobetetze-inkestak egitea.
2.8. ‐ Hezkuntza-komunitateari eta erakundearen erabiltzaileei MARTUTENE LANBIDE ESKOLAko zerbitzuei eta jarduerei buruzko informazioa ematea bere web orriaren, aldizkarien, buletinen, intranet-plataformaren edo antzeko euskarrien bidez, eta beste erakunde laguntzaile batzuek sustatutako eta/edo emandako zerbitzuei eta jarduerei buruzko informazioa bidaltzea, betiere erakundearen araudiak betez.
2.9.- Programatutako jardueren eta zerbitzuen irudiak argitaratzea, edo MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk parte hartzen duen eta/edo laguntzen duen jardueren eta zerbitzuen irudiak, ikasleak, familiak eta erabiltzaileak agertzen direnak.
Ikastetxeko jardueren edo zerbitzuen irudietan adingabeak agertzen badira, haien berariazko baimena beharko da, eta, 14 urtetik beherakoentzat, guraso-ahalaren titularrena edo legezko tutoreena.

3.- datuen jatorria
MARTUTENE LANBIDE ESKOLAn lantzen ditugun datu pertsonalak interesdunak berak, guraso-ahalaren titularrek edo legezko tutoreak emandakoak dira. Hirugarrenen bidez egin bada, horiek tratatzeko eta ikastetxeari lagatzeko baimena egiaztatu beharko da.
Honako datu-kategoria hauek tratatzen dira:
• Identifikazio-datuak
• Ezaugarri pertsonalak
• Posta-helbideak eta helbide elektronikoak
• Datu ekonomikoak
• Banku-datuak
• Gurasoen edo legezko tutoreen lan-datuak
Datu berezien kategoria gisa tratatzen dira: egoera medikoari buruzko osasun-datuak, portaera-nahasmenduak, ezintasunak eta medikamentuen tratamenduak, alergiak/intolerantziak.
Beraz, hezkuntza-komunitateko kideek eta MARTUTENE LANBIDE ESKOLAko erabiltzaileek bermatu eta erantzun egiten dute, nolanahi ere, emandako datu pertsonalen zehaztasuna, indarraldia eta benetakotasuna, eta konpromisoa hartzen dute datu horiek behar bezala eguneratuta edukitzeko, eta MARTUTENE LANBIDE ESKOLAri jakinarazi behar dizkiote, hura baita datu horiek eguneratzeko arduraduna.

4.- datuak gordetzea
Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira, kasuan-kasuan jaso diren helburuei erantzuteko beharrezkoak diren bitartean, eta gorde egingo dira, halaber, hezkuntza-eginkizuna betetzeko eta eska daitezkeen legezko betebeharrak betetzeko behar den denboran. Hezkuntza-komunitateko kide izateari utzi ondoren, MARTUTENE LANBIDE ESKOLAko kide izatetik erator daitezkeen era guztietako ekintzak preskribatzeko epeetan gordeko dira.
Berariazko baimena bidezko interesa duten tratamenduetan, bai eta adingabeen datu pertsonalekin, merkataritza-komunikazioen bidalketarekin, hirugarrenen ekitaldiekin, web-orrietan eta sare sozialetan irudiak eta identifikazio-datuak argitaratzearekin zerikusia dutenetan ere, tratamenduok gorde egingo dira kaltetuek ezabatzeko, ahazteko eta xedea mugatzeko eskubideak baliatzen ez dituzten bitartean.
Datu pertsonalak gordetzeko epeei buruzko informazio gehiago eska dezakezue, ikastetxeari eskatuta, edo zure DPO (DBO euskeraz) "GFM servicios" helbidera bidalita, dpo@gfmservicios.com helbidean.

5.- legitimazioa. Datuak erabiltzeko gaitzen duen lege-titulua
MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk legitimazioa du datuak tratatzeko, Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6.artikuluan datu arruntei buruz ezarritakoaren arabera. Datu arruntei buruzkoa, edo, hala badagokio, datu-kategoria bereziei buruzkoa. (9.artikulua). MARTUTENEk titularrari jakinaraziko dio hezkuntza-eginkizuna garatzeko eta zerbitzuak emateko aplikatzen diren zilegitasun-tituluak.
Datuen tratamenduaren oinarri juridikoa izango dira, beraz:
5.1. ‐ Hezkuntza-komunitateko kideek MARTUTENE LANBIDE ESKOLArekin duten harreman juridikoa betetzea, gauzatzea eta kontrolatzea.
5.2 MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk datu pertsonalen tratamenduan duen interes legitimoa, bere helburuak betetzeko, bai eta hezkuntza-komunitateko kide edo interesdunaren erabiltzaile izatearen ondoriozko helburuak betetzeko ere. Era berean, edozein komunikabideren bidez (posta arrunta, elektronikoa, telefonoa, beste komunikabide elektroniko batzuk, plataformak, etab.) jarduera eta zerbitzuei eta erakunde laguntzaileei buruzko informazioa jasotzeko.
Interes legitimoan oinarritutako edozein tratamendu MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk egiten du, datu pertsonalak babesteko eskubidea, ohorea eta norberaren eta familiaren intimitatea errespetatuta, eta errespetu hori bermatzeko behar diren neurriak hartuko dira.
5.3 irakaskuntza-erakunde kooperatibo eta itunpeko ikastetxe gisa bete behar dituzten legezko betebehar aplikagarriak betetzea. Nolanahi ere, kontuan izan behar da beti erabil daitekeela komunikazio komertzialak jasotzeari aurka egiteko eskubidea (aurrerago deskribatuko den bezala).
5.4.  Hezkuntza-komunitateko kideak, erabiltzaileak eta, hala badagokio, adingabearen guraso-ahalaren edo legezko tutorearen titularrek emandako berariazko baimena, eskatutako helburuei dagokienez, zehazki honako hauekin lotutako tratamenduak: adingabeen datuak eta haien baimena, irudiak eta bideoak bitarteko korporatiboetan argitaratzea, hala nola web-orria, aplikazio mugikorra, RRSS (sare sozialak), aldizkariak, buletinak, hirugarren erakundeei datuak lagatzea, osasunari eta kategoria bereziei buruzko datuen tratamendua.
Indarrean dagoen DBEO indarrean sartu aurretik emandako baimenak baliozkotzat joko dira, baldin eta haien baldintzak betetzen badituzte. Kasu horretan, tratamenduan jarraitu ahal izango da baimen hori berariaz ezeztatzen ez den bitartean, eta berariaz ezeztatu aurreko tratamenduaren zilegitasunari eutsiko zaio.

6.- Zein hartzaileri komunikatzen zaizkion datuak
Datu pertsonalen tratamenduak irauten duen bitartean, MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk ez du datu horien lagapenik egingo, legezko betebehar bat betetzeko, helburu bat betetzeko edo, beharrezkoa izanez gero, datu horiek eskatuko zaizkion pertsonaren aldez aurreko baimena lortzeko izan ezik, eta ez emateak ekar ditzakeen ondorioen berri emango dio, eta, zehazki, kasuan kasuko zentroaren zerbitzua edo jarduera ematea ezinezkoa dela.
Jarduerak egiteko eta zerbitzuak emateko, baliteke zerbitzu informatikoetako enpresei komunikazioak egin behar izatea, datuen tratamenduan konfidentzialtasun- eta segurtasun-baldintzak betetzen dituzten tratamendu-arduradun gisa jarduten baitute.
Datuak honako hartzaile hauei jakinaraziko zaizkie:

 •  Gaian eskumena duen administrazio publikoa, legezko betebeharrak betetze aldera, eta berariaz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila, dagokion plataforma kudeatzen duena.
 • Enpresak, bereziki programa edo praktika profesionalak egiteko ikastetxearen kokapenaren inguruan, hori guztia erakunde laguntzaileen hezkuntza-funtzioaren barruan.
 • MARTUTENE LANBIDE ESKOLArekin zerikusia duten enpresak, erakundeak eta erakundeak: aholkularitza, zaintza, jardueren monitoreak eta, oro har, eskolaz kanpoko zerbitzuak ematen dituzten enpresak, aholkularitza fiskal eta legalak, Estatuko segurtasun-indar eta -kidegoak eta justizia-auzitegiak edo haien erakunde laguntzaileak.
 • MARTUTENE LANBIDE ESKOLAko guraso-elkarteari, bere helburuak betetzeko.
 • MARTUTENE LANBIDE ESKOLA Facebooken, Twitterren, Youtuben eta Instagramen dago, eskaintzen dituen zerbitzuen berri emateko, bai eta publizitatea egin nahi den eta egiten den beste edozein jarduera edo ekitaldiren berri emateko ere. Hala ere, inoiz ez ditu datu pertsonal berberak jasoko horietan elkarreragiten duten erabiltzaileen aldetik, berariazko baimena izan ezean.

Era berean, zerbitzu egokia eman ahal izateko, eta ikastetxeak hezkuntza-komunitateko kideekin eta erabiltzaileekin duen harremana kudeatzeko, baliteke tratamendu-arduradunek eta/edo profesional espezializatuek datu pertsonalak eskuratu eta/edo tratatu behar izatea.

7. ‐ datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea
Ez dago aurreikusita datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea, praktika profesionalen programak garatzeko ezinbestekoak direnean izan ezik.

8.- eskubideak
MARTUTNE LANBIDE ESKOLAk interesdunei beren datu pertsonalen tratamenduari lotutako eskubide hauek erabiltzeko aukera ematen die:
• Zure datu pertsonaletarako sarbidea eskatzeko eskubidea.
• Zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzeko eskubidea.
• Tratamendua mugatzeko eskatzeko eskubidea.
• Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea.
• Datuak eramangarriak izateko eskubidea.
• Emandako baimena kentzeko eskubidea.
Edozein pertsonak du eskubidea MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen ote dituen baieztatzeko. Interesdunek datu pertsonalak eskuratu ahal izango dituzte, eta datu okerrak zuzentzeko eskatu ahal izango dute, edo, bestela, datuak ezabatzeko eskatu ahal izango dute, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.
Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez dira gordeko.
Era berean, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan, MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo erreklamazio posibleak gauzatzeari edo defendatzeari.
Helburu jakin baterako baimena eman badu, interesdunak eskubidea du emandako adostasuna edozein unetan kentzeko, baina horrek ez du eraginik izango kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.
Horretarako, idazki bat bidali ahal izango duzu MARTUTENE LANBIDE ESKOLAren helbide sozialera, Ubarburu pasealekuko 30, 20014 – Donostia (Gipuzkoa) helbidera, edo mezu elektroniko bat bidali info@fpmartutene.org helbidera. Nolanahi ere, zure eskubideak baliatzen dituen pertsonaren nortasuna egiaztatu beharko duzu, zure NANaren, AIZren, pasaportearen edo agiri baliokidearen kopia bidalita, bi aldeetatik.
Zure datu pertsonalak babesteari dagokionez zure eskubideak ordaindu gabe edo urratu zaizkizula sentitzen baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu kontrol-agintaritzan, Datuak Babesteko Agentzia eskudunean, www.agpd.es webgunearen bidez.
Aldez aurretik, erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu Datuak Babesteko Ordezkariaren aurrean, dpo@gfmservicios.com helbide elektronikoan, eta hark gehienez ere bi hilabeteko epean ebatziko du erreklamazioa.
Datuak babesteko ordezkariari buruzko informazioa.
Hasieran adierazi dizugunez, MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk, Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorra eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 34. artikulua betez, Datuak Babesteko Ordezkari bat du. Datuak babesteko ordezkaria arduratzen da pertsonekiko errespetua zaintzeaz informazio pertsonala kudeatzean eta datuak babesteko araudia betetzean.
Baina nahi baduzu, CONSULTING & STRATEGY GFM SLrekin harremanetan jar zaitezke. (GFM SERVICIOS) helbide honetan: BERROA kalea 15, Of. 509 – 31192 Taxonar (Nafarroa), edo posta elektronikoz, dpo@gfmservicios.com helbidean.

9.- segurtasun-neurriak
Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 2016/679 EBko DBEOn eta 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitakoekin (abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa), eta MARTUTENE LANBIDE ESKOLAko datuak babesteko eta informazioa segurtatzeko politika osatzen duten dokumentuetan daude deskribatuta.

10. ‐ indarrean jartzeko data, aplikazioa eta aldaketak
Pribatutasun-politika hau DBEOren egun berean, 2018ko maiatzaren 25ean, sartuko da indarrean, eta berehala aplikatuko da, MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk aurretik ezarrita zituen datuak babesteko eta pribatutasunerako politika guztiak ordezkatuz. Nolanahi ere, errespetatu egingo dira honetan jaso ez diren alderdiak, eta horiek aplikatzeak ez du urratzen DBEOren araudia.
MARTUTENE LANBIDE ESKOLAk pribatutasun-politika hau aldatu ahal izango du, unean-unean aplikagarri den datu pertsonalei buruzko legeriara egokitzeko. Kasu horietan, orri honetan iragarriko dira sartutako aldaketak, praktikan jarri baino nahiko lehenago.

Donostian, 2020ko abuztuan